ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
w Białymstoku
Główna ERASMUS+ Relacje z kursów i szkoleń
Dziś jest 16.09.2019
Relacje z kursów i szkoleń

1.

Szkoła otwarta na zmiany

Anyone who stops learning

is old, whether at twenty or eighty.

Anyone who keeps learning

stays young.

The greatest thing in life

is to keep your mind young. (Henry Ford)

    
We wrześniu 2015 roku Publiczne Gimnazjum nr 15 rozpoczęło realizację projektu: Szkoła XXI wieku – jak uczyć, żeby nauczyć w ramach programu Erasmus plus. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Katarzyna Wądołowska – Koneczny.

Projekt ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły poprzez udział kadry zarządzającej oraz nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych, w czasie których podniosą oni własne kompetencje zawodowe. Poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką, a także pogłębienie współpracy międzynarodowej zmieni oblicze szkoły i uatrakcyjni proces nauczania.

     Na początku października 2015 roku pani Iwona Lubińska uczestniczyła w tygodniowym szkoleniu Fluency and English Language Development organizowanym w St. Julian’s na Malcie. Kurs miał na celu podniesienie kompetencji językowych, poznanie nowych metod pracy oraz kultury kraju, w którym odbywało się szkolenie. Pobyt na Malcie umożliwił wymianę doświadczeń oraz zaowocował nawiązaniem współpracy z nauczycielami różnych szkół europejskich. Wiedza i doświadczenie zdobyte za granicą pomogą pani Iwonie Lubińskiej w pracy z młodzieżą oraz tworzeniu i realizacji kolejnego europejskiego projektu.

 

2.

Szkoła  kreatywna

 

      W lutym zaś bieżącego roku p. Barbara Kornieluk wzięła udział w kursie zaoferowanym przez szkołę Horizonte w Regensburgu w Niemczech. Kurs nosił tytuł: Methoden und Sprache. Kurs miał na celu podniesienie kompetencji językowych, poznanie nowych metod pracy oraz aktualizację wiedzy na temat  kraju, w którym odbywało się szkolenie. Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów okazała się dobrą inspiracją do stosowania aktywnych metod nauczania oraz przyczyniła się do większej otwartosci nauczyciela na nowości , pobudziła na nowo motywację do pracy z uczniem. 

3, 4.

Uczymy się przez całe życie, czyli Erasmus + w PG nr 15 w Białymstoku

W ramach realizacji projektu Erasmus plus (akcja KA1 Mobilność kadry)dwie nauczycielki języka angielskiego, pani Aneta Oksieńciuk i pani Katarzyna Jabłońska, ostatni tydzień maja 2016 roku spędziły na intensywnym kursie komputerowo-językowym we Florencji, we Włoszech. Tematyka kursu była zróżnicowana i obejmowała zarówno podniesienie kompetencji w zakresie pracy na różnorodnych platformach edukacyjnych, zapoznanie z różnymi technikami nauczania języka obcego, jak i przybliżenie zagadnień kulturowych. Nauczycielki poznały najnowsze aplikacje (Google Applications, Edmodo, Studystack, Socrative, Kahoot) przydatne na zajęciach języka angielskiego, a także dowiedziały się,jak wykorzystywać media społecznościowe na swoich lekcjach i korzystać z zasobów informatycznych dostępnych poza fizyczną lokalizacją szkoły.

Po powrocie ze szkolenia pani Aneta Oksieńciuk i pani Katarzyna Jabłońska zaczęły swoją wiedzę i doświadczenie przekazywać innym nauczycielom oraz młodzieży. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu anglistów i unowocześnieniu w czasie wakacji pracowni językowych uczniowie naszej szkoły będą uczyć się tak, jak ich rówieśnicy za granicą.

5, 6.

Nowe wyzwania w edukacji

 

W dniach 23.05.2016 – 31.05.2016 Dyrektor Jacek Pronobis oraz nauczyciel języka angielskiego Łukasz Wojdakowski w ramach projektu Erasmus + gościli w zaprzyjaźnionej szkole Instituto de Educación Secundaria Ramón Cid w Benicarló.

Nauczyciele realizowali wyjazd typu. Job shadowing,  celem wizyty było podniesienie kwalifikacji pedagogicznych, wzbogacenie wiedzy i umiejętności dotyczących nauczania języków obcych, głównie języka angielskiego oraz obserwowanie innowacyjnych strategii związanych z organizacją i zarządzaniem szkołą. Udział w mobilności zagranicznej rozwinął kompetencje nauczycieli w zakresie tworzenia wielokulturowego środowiska w klasach
i szkole, krzewienia tolerancji, przełamywania stereotypów i uprzedzeń. Nauczyciele poznali nowoczesne programy, narzędzia i ćwiczenia do walki z uprzedzeniami kulturowymi.

 Zdobyte  doświadczenia i kompetencje zarówno kadry zarządzającej jak i nauczyciela przyczynią się  do rozwoju szkoły jako organizacji nowoczesnej, otwartej na innowacje pedagogiczne, w której nauczyciele uczą się od siebie nawzajem, dzielą się swoim doświadczeniem oraz korzystają z doświadczeń europejskich kolegów. 

 

7.

Social Media in the Classroom,

 

W czerwcu 2016 roku p. Iwona Czarnomysy uczestniczyła w kursie Social Media in the Classroom we Florencji. Celem kursu było poznanie innych, ciekawych form pracy z wykorzystaniem Mediów Społecznościowych​ takich jak Pinterest, Youtube, Instagram, Twitter oraz Facebook. Wszystkie te narzędzia zostały przedstawione podczas prezentacji oraz warsztatów, dzięki czemu nauczyciele biorący udział w szkoleniu mogli rozszerzyć i zweryfikować zakres wiedzy oraz podnieść swoje kompetencje w zakresie ich stosowania. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jak włączać  media społecznościowe jako atrakcyjne narzędzie edukacyjne w tok lekcyjny. Zajęcia miały także charakter praktyczny, omawiane były zarówno zalety nowoczesnych multimediów, jak i zagrożenia wynikające z ich nadużywania wśród młodzieży. 

Zdobytą wiedzę oraz poznane media społecznościowe i ich możliwości Pani Iwona stosuje w procesie dydaktycznym. Po powrocie do kraju nauczycielka zorganizowała szkolenie dla nauczycieli.

 

8.

Pronunciation and Storytelling: Phonemes to Fluency ,CAMBRIDGE

Kurs rzucił nowe światło na metody pracy wprowadzające na lekcji zagadnienia związane z fonetyką. Przyczynił się również do wzmożonej pracy z uczniami nad tworzeniem i pięknym wygłaszaniem opowiadań. Młodzież pod kierunkiem nauczyciela przygotowała SZKOLNY FESTIWAL SZTUKI OPOWIADANIA pod hasłem: Miłość niejedno ma imię…

Dzięki kontaktom nawiązanym przez p. I. Lubińską w czasie kursu uczniowie naszej szkoły zaczynają współpracę z młodzieżą szkół tureckich, realizując wspólny projekt e-twinning polegający między innymi na tworzeniu opowiadań detektywistycznych.

 

Kurs stał się również inspiracją do napisania artykułu pt.: Dlaczego warto rozwijać własną kreatywność, który ukazał się na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej, a także opracowania i opublikowania konspektu lekcji: Słowotwórstwo to nie czarna magia! Poznajmy funkcje formantów słowotwórczych.

9.

Vacanze Romane ze sztuką.

W dniach 18.07. – 29.07.2016 nauczycielka naszej szkoły Katarzyna Wądołowska wzięła udział w kursie historii sztuki, który odbywał sie w Rzymie. Udział w szkoleniu był możliwy dzięki środkom pozyskanym z programu Erasmus+, akcja Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Kurs stanowił doskonałą okazję do połączenia wiedzy z praktyką. Zajęcia podzielone były na 3 moduły : językowy (opanowanie specjalistycznego słownictwa z dziedziny historii sztuki), teoretyczny (wprowadzenie w konkretny obszar tematyczny) oraz praktyczny (zajęcia w terenie, muzeach, obiektach architektury z epoki antyku
i średniowiecza). Dzięki prowadzącej Eleonorze Antonini – historykowi sztuki i archeolog - uczestnicy mieli okazję poznać nie tylko najbardziej znane zabytki. ale także perełki architektury, które nie występują w ogólnie dostępnych przewodnikach. Dodatkową zaletą była bogata oferta zajęć kulturalnych oferowanych przez szkołę: wykłady tematyczne (historia kina włoskiego, Vittorio de Sica, Rzym za czasów Mussoliniego, Włosi i mowa gestów), wycieczki tematyczne z dziedziny historii i sztuki.

10.

Wiedeńskie historie

W dniach od 1.08 do 12.08.2016 roku jedna z  naszych germanistek, Barbara Kornieluk, wzięła udział w szkoleniu Methodik, Didktik und Kultur organizowanym przez ActiLingua Academy w Wiedniu. Głównym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych nauczyciela, jak również wzbogacenie warsztatu jego pracy. Zajęcia były intensywne. Odbywały się zarówno przed- jak i po południu. Wieczorami uczestnicy kursu mieli możliwość bliższego poznania miasta i jego kultury poprzez zwiedzanie muzeów i uczestnictwo w wykładach o tematyce kulturoznawczej. Wiedeń jest przepięknym miastem , w którym na każdym kroku widać wpływ rodu Habsburgów na kulturę i historię. Udział w kursie będzie dla nauczyciela inspiracją do zapoznania uczniów z kulturą, sztuką i historią Austrii.

11.

Kurs fotograficzny i językowy – Rzym

Program kursu fotografii koncentrował się na projekcie, którego tematem był Rzym, „Wieczne miasto”. Zajęcia obejmowały naukę korzystania z różnego rodzaju aparatów cyfrowych, fotografowania w studiu i w plenerze. Doświadczenia laboratoryjne pozwoliły mi zapoznać się ze znaczeniem kompozycji, budową aparatów cyfrowych, doborem sprzętu i ustawień parametrów przy wykonywaniu zdjęć.

Wraz z prowadzącym zajęcia wędrowaliśmy po Rzymie w poszukiwaniu ciekawych miejsc pokonując kilkanaście kilometrów dziennie. Zaglądaliśmy w okolice, które zwykle odwiedzają turyści, ale częściej były to zakątki, które pozwalały w pełni odczuć unikalny klimat charakteryzujący to wspaniałe miasto.

Każdy etap kursu koncentrował się na konkretnym założeniu tematycznym, fotografowaliśmy obiekty w ruchu, kolory, pejzaże, układy kompozycyjne, perspektywę i wiele innych ciekawych tematów. Dzięki warsztatom z języka włoskiego, które były integralną częścią kursu, uczestnicy mogli podnieść swoje umiejętności językowe w różnych obszarach tematycznych, poszerzyć słownictwo związane z fotografią. Udział w kursie pozwolił na zdobycie wiedzy, która zostanie wykorzystana do dokumentowania działań na terenie szkoły, organizacji warsztatów fotograficznych. Wyjazd stał się także możliwością do poznania ineresujących ludzi z Europy i świata, wymiany doświadczeń, nawiązania ciekawych kontaktów.

12,13.

A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers,

Pani Beata Falkowska i pan Wojciech Panasewicz mieli okazję zdobyć nowe umiejętności
w celu poprawy jakości pracy szkoły a także podzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi na szkoleniu, które w październiku odbyło się we Florencji.

Podczas zajęć podejmowana była tematyka dotycząca m.in.:

 • Dobrej komunikacji oraz aktywnego słuchania
 • Kreatywności i krytycznego myślenia, które tworzą ze sobą nierozerwalny,   dynamiczny duet
 •  Radzenie sobie z dyscypliną na lekcjach
 • Dbania o siebie: zrozumienie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Szukania motywacji u siebie i innych
 • Budowania zespołu: nauczyciele - uczniowie – rodzice – pracownicy niepedagogiczni

Dzięki wymianie doświadczeń pedagogów fińskich, włoskich, rumuńskich i polskich wypracowane zostały narzędzia, które usprawnią pracę nauczycieli a przy okazji przyniosą satysfakcję i pozwolą czuć się komfortowo wszystkim zainteresowanym grupom.

14.

Active Art: Understanding and Enjoying Art,

Kurs miał na celu przybliżenie psychologii sztuki, pokazanie nauczycielom i terapeutom różnych metod pracy z arcydziełem. Większość proponowanych działań wyzwala w uczniach kreatywność, dzięki czemu obcowanie ze sztuką, nawet w obliczu trudnego zadania, staje się przyjemnością.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję zaangażować się w aktywny proces zdobywania wiedzy poprzez skupienie uwagi na osobistych doświadczeniach, wrażeniach, tak, by mogli lepiej zrozumieć swoich uczniów. Nauczyciele zdobyli wiedzę, jak atrakcyjnie i efektywnie łączyć teorię z praktyką, rozwijając przy tym motywację i zainteresowania młodzieży. Uczestnicy szkolenia mieli okazję tworzyć własne prace, przygotowywać wystawy, odwiedzać liczne galerie, a także wspólnie tworzyć materiały dydaktyczne.

Ważnym i bardzo ciekawym elementem kursu był mindfulness. Ćwiczenia treningu uważności prowadzone w centrum Florencji przez Martę Mandolini zachęciły wszystkich nauczycieli i terapeutów do włączenia ich w tok lekcji.

15.

Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention,

’Uczucia i emocje są niczym fale - nie możemy zrobić nic z tym, że przychodzą, ale możemy wybrać, którym damy się ponieść’’

 Jonathan     Martensson

Podczas kursu nauczyciel języka angielskiego Łukasz Wojdakowski rozwijał umiejętności w zakresie identyfikacji, modelowania i kontroli potencjału emocjonalnego w środowisku szkolnym. Susan Gagliano, psychoterapeutka i trener metodyczny przedstawiła nauczycielom skuteczne metody radzenia sobie z negatywnymi emocjami uczniów oraz praktyczne techniki ułatwiające kierowanie emocjami. Nauczyciele analizowali typowe sytuacje kryzysowe w codziennej pracy pedagoga i wcielając się w rolę mediatora doskonalili swoje umiejętności. Zaprezentowane na szkoleniu metody pracy odnoszące się do przemocy rówieśniczej sprzyjały budowaniu właściwych postaw – wzajemnego szacunku i zrozumienia, empatii. Działania podejmowane podczas warsztatów miały na celu zapobieganie przemocy w grupach młodzieżowych i koncentrowały się wokół umiejętności komunikacyjnych, w tym umiejętności słuchania, nabywania zdolności wyrażania siebie i własnych poglądów w sposób, który nie rani innych, budowania postaw tolerancji i akceptacji.

16.

Arte – Mosaico,

Kurs mozaiki odbywał się w terminie 3 – 10.10.2016 w Accademia D' Arte we Florencji. Celem kursu w części teoretycznej było: zapoznanie z historią techniki i jej rozwojem na przestrzeni wieków, poznanie technik wykonywania mozaiki, techniką cięcia materiałów, opanowanie podstaw wykonywania mozaiki tradycyjnej a następnie w części praktycznej wykonanie mozaiki metodą bezpośrednią lub na podkładzie wapiennym. Udział w intensywnym kursie pozwolił na poznanie podstaw tej przepięknej techniki plastycznej, ale też uświadomił uczestnikom jak złożona i trudna oraz pracochłonna jest pracą nad mozaiką. Możliwość korzystania na ćwiczeniach praktycznych z bardzo różnych materiałów (ceramika, marmur, szkło, smalto) dała szansę poznania ich właściwości i różnych efektów końcowych. Kurs mozaiki był dla nauczycielki plastyki nie tylko możliwością wzbogacenia warsztatu pracy ale przede wszystkim źródłem nowych pomysłów na wprowadzenie techniki na zajęciach artystycznych.

17.

Creative Methodology For Teachers of English as a Foreign Language

Kurs Creative Methodology For Teachers of English as a Foreign Language obejmował doskonalenie

​ ​

języka angielskiego z zakresu metodyki nauczania języków obcych.

​Pani Iwona doskonaliła swój warsztat pracy w następujących obszarach:

  • metody nauczania np. Task Based Learning oraz NLP
  • dostosowanie nauczania do różnych stylów uczenia się (indywidualizacja nauczania)
  • kreatywne nauczanie gramatyki, słownictwa i wymowy
  • opowiadania i historyjki- (storytelling) kreatywne czytanie
  • strategie oraz techniki nauczania np. technika poprawiania błędów
  • nauka języka przez zabawę

   

Zdobyta wiedza przekłada się na systematyczne wdrażanie przez panią Iwonę ciekawych, aktywizujących metod nauczania języka angielskiego

​ oraz na wymianę doświadczeń dydaktycznych pomiędzy kolegami i koleżankami z pracy co przyczynia się do poprawy efektywności kształcenia​.

18, 19.

Modern Communicative Teaching Methods,

Podczas kursu „Modern Communicative teching methods, including obervation of English Classes” w Londynie w szkole Avalon School of English w dniach od 9 do 20 stycznia 2017 Aneta Oksieńciuk oraz Katarzyna Jabłońska poszerzyły swoja wiedzę o:

 • Historię Nauczania Języka Angielskiego
 • Nauczanie słownictwa oraz gramatyki nowoczesną metodą Avalon
 • Techniki poprawiania błędów
 • Metody nauczania fonetyki, fonologii
 • Nowoczesne metody aktywizujące jak praca z tekstem np. W. Szekspira według Taksonomii Blooma.
 • Nowoczesne podejście do pisania planu lekcji.
 • Metody prezentacji nowego materiału na tablicy techniką Avalon.

Nauczycielki angielskiego miały też możliwość obserwacji i hospitacji zajęć na wszystkich poziomach nauczania, które były prowadzone w Szkole Językowej Avalon. Ponadto zdobyły cenne doświadczenia na temat szkolnictwa wyższego w Anglii podczas wycieczki do Cambridge.

Zdobyta wiedza jest wykorzystywana podczas prowadzenia zajęć języka angielskiego, zwłaszcza podczas nauki fonetyki i poznawania nowego słownictwa.

 20.

Lehrerfortbildung Deutsch im Einzelunterricht, Workshop DasF, F+U Academy of Languages, Heidelberg, Niemcy
W marcu 2017 roku p. Agnieszka Jacewicz uczestniczyła w tygodniowym kursie Lehrerfortbildung Deutsch im Einzelunterricht w Heidelbergu. Celem kursu było podniesienie własnych kompetencji językowych, poznanie innowacyjnych metod nauczania, wzbogacenie umiejętności i wiedzy dotyczących nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy na temat systemu nauczania w Niemczech oraz wymiana doświadczeń w grupach międzynarodowych.
Po intensywnym kursie pani Agnieszka Jacewicz podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Zdobyta wiedza jest wykorzystywana podczas zajęć języka niemieckiego.

21.

Professional Development Course

  W maju 2017 roku p. Iwona uczestniczyła w kursieProfessional Development w Maladze. Głównym założeniem kursu było podniesienie kompetencji językowych nauczycieli oraz zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami i formami pracy. Zajęcia miały na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów, nauczania gramatyki i fonetyki, planowania lekcji, obserwacje i hospitacje zajęć, przygotowania uczniów do egzaminów oraz wykorzystywania materiałów autentycznych podczas lekcji.

  Zdobyta wiedza przekłada się na systematyczne wdrażanie przez panią Iwonę ciekawych metod nauczania języka angielskiegooraz na wymianę doświadczeń dydaktycznych pomiędzy kolegami i koleżankami z pracy. Nabycie w trakcie kursu umiejętności lepszego planowania lekcji wpłynęło bez wątpienia na podniesienie efektywności zajęć, a także rozwinięcie umiejętności organizacyjnych.Opublikowano: środa, 16, grudzień 2015 10:03
Kontakt
 
 
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Porzeczkowa 11
15-815 Białystok

tel. (85) 653-08-60 (szkoła)

fax. (85) 653-08-61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz
loader